ΘΕΜΑ : ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

Competition JUL-11

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1. H εταιρεία με την επωνυμία ‘’BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.’’ που εδρεύει στην Άνοιξη Αττικής, Ελλάδα, οδό Αγ. Αθανασίου, με Α.Φ.Μ 094041610 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε.Ε Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια εταιρεία») διοργανώνει Διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός»), σε συνεργασία με την εταιρεία ‘’ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε’’, που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, λεωφόρο Σπάτων 81, με Α.Φ.Μ 094025817 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε.Ε Αθηνών,  για την προβολή και προώθηση των ξυριστικών προϊόντων της , στα καταστήματα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε αγορές από το Κατάστημα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν την Κάρτα Πιστότητας AB Plus (οι «συμμετέχοντες»).

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ΑΒ BAΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, ΑΒ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ΒΙC BIOΛΕΞ Α.Ε καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού. 

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 07/07 έως 20/07 (εφεξής η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη Διάρκεια του Προγράμματος με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή στον ιστοχώρο www.bic.gr. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.

5. Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού με την αγορά κάθε ξυριστικού BIC (εξαιρούνται τα ξυριστικά προϊόντα BIC 1 και BIC Metal) και με τη χρήση στο ταμείο του Καταστήματος, κατά τις σχετικές ταμειακές συναλλαγές, της Κάρτας Πιστότητας AB Plus, έκαστος συμμετέχων θα λαμβάνει μια συμμετοχή για την ηλεκτρονική κλήρωση. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό με όσες συμμετοχές έχει συγκεντρώσει, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες να ανακηρυχθεί νικητής ενός εκ των δώρων που προσφέρονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα.  Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε ταμειακής συναλλαγής ο συμμετέχων που δεν χρησιμοποίησε την Κάρτα Πιστότητάς του κατά τη διάρκεια της ταμειακής συναλλαγής, δεν μπορεί να επανέλθει για να διεκδικήσει εκ των υστέρων σε σχέση με αυτήν την αντιστοιχούσα στην απόδειξη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να αναδειχθεί νικητής μόνο μία φορά.

7. Όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της Κάρτας Πιστότητας, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης σε Κατάστημα. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας έκδοσης της Κάρτας Πιστότητας, για οιεσδήποτε μέχρι να γίνει αυτό αγορές.  

8. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχουν προγραμματιστεί να δοθούν τα ακόλουθα δώρα (τα «Δώρα»):

  • 4 καγιάκ BiC Sports Ouassou κωδ. Υ0519
  • 400 σετ παραλίας εκ των οποίων το καθένα περιλαμβάνει:

-          1 Φουσκωτή καρέκλα θαλάσσης BiC Graphic κωδ. 49085

-          1 Φουσκωτή μπάλα θαλάσσης BiC Graphic κωδ. 49016

-          1 Τσάντα θαλάσσης με ψάθα BiC Graphic κωδ. 45060

9.  Κατά τη διενέργεια της Κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών θα κληρωθούν:

             - 4 νικητές για τα καγιάκ BiC Sports Ouassou

            - 400 νικητές για τα σετ παραλίας

            - 4 επιλαχόντες για τα μεγάλα δώρα (καγιάκ BiC Sports)

             - 50 επιλαχόντες για τα σετ παραλίας

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής των καγιάκ BIC Sports δεν αποδεχθεί το δώρο του εγκαίρως ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί κατά την επικοινωνία σύμφωνα με τον όρο υπ’ αριθμ. 11, χάνει το σχετικό δικαίωμά του και η απονομή του δώρου μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα με σειρά προτεραιότητας όπως  θα αναδειχθεί από την κλήρωση. Τα παραπάνω για την αποδοχή του δώρου ισχύουν και για τους επιλαχόντες. Σε περίπτωση που και ο επιλαχών χάσει το δώρο, τότε αυτό ματαιώνεται.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους νικητές και τους επιλαχόντες των σετ παραλίας.

10. Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στον Γέρακα (Λεωφόρος Σπάτων 81) στις 27/07/2011 και ώρα 12.00 π.μ παρουσία της συμβολαιογράφου Αλίκης Χριστοδούλου, στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες όροι.  Αν για οιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, την ημέρα, ώρα ή/και τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή τους στον ιστοχώρο www.bic.gr. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

11. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση, θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς από την Səns Creation A.E εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών μετά την κλήρωση προκειμένου να συμφωνηθούν οι αναλυτικές λεπτομέρειες (π.χ. χρόνος και τόπος παραλαβής των δώρων) . Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή διαβεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους όπως το έχουν δηλώσει, ούτε και υποχρεούνται να συνεχίσουν την προσπάθεια ειδοποίησης μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους βασικούς νικητές, το δικαίωμα παραλαβής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας, και θα κληθούν προς παραλαβή του αντίστοιχου δώρου (-ων) οι επιλαχόντες κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που έχουν κληρωθεί. Το δικαίωμα παραλαβής των επιλαχόντων απόλλυται αυτόματα πέρα του χρονικού διαστήματος των σαράντα οχτώ (48) ωρών  από την πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με αυτούς και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

12. Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές, οι οποίοι θα πρέπει να τα παραλάβουν στον τόπο και εντός του χρονικού διαστήματος που θα έχει συμφωνηθεί στην τηλεφωνική επικοινωνία. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τυχόν απώλεια δώρων που μπορεί να οφείλεται σε λόγο ξένο και πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της (όπως - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, απεργίες κ.α.) και/ή σε κάθε περίπτωση εάν ο νικητής ή ο επιλαχών (σε περίπτωση που κλήθηκε για παραλαβή του δώρου) δεν έχει παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο το δώρο του έως την 10/09/2011.

13. Μετά τις 10/09/2011 το δικαίωμα παραλαβής του δώρου από έκαστο των νικητών απόλλυται αυτόματα και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας και/ή της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

14. Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται σχετικά ανωτέρω, οινικητές των Δώρων θα ενημερωθούν για την ανακήρυξή τους ως νικητές μέχρι την  01/08/2011.  Σε περίπτωση που εντός του ως άνω χρονικού σημείου που αναφέρεται για την παράδοση των Δώρων δεν βρεθεί κάποιος από τους νικητές θα ειδοποιείται ο πρώτος κατά την σειρά κλήρωσης επιλαχών και αν ούτε αυτός εμφανισθεί θα ειδοποιείται ο δεύτερος κ.ο.κ.

15. Για την παραλαβή και χρήση των Δώρων είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου εκάστου νικητή, καθώς και η συμπλήρωση και υπογραφή κάθε τυχόν σχετικής δήλωσης αποδοχής που εύλογα θα του ζητηθεί από τη Διοργανώτρια ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης των Δώρων.

16. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε έξοδα καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον εκάστοτε νικητή.

17. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, εκχώρησης, ανταλλαγής ή αντικατάστασης και δεν μπορούν να εισπραχθούν σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων στους νικητές, η Διοργανώτρια και ο ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα των Δώρων ή/και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο ή/και για οιαδήποτε πράξη, παράλειψη.

18. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει οιαδήποτε προθεσμία ή Διάρκεια αυτού, να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση εντός του στον ιστοχώρο www.bic.gr.  Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των Διοργανωτριών εταιρειών.

19. Η Διοργανώτρια και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της. Επίσης, η Διοργανώτρια και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. 

20. Η Διοργανώτρια και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

21. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδοτούν τη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, ο κάθε δε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως στην Διοργανώτρια και την προς τούτο συναίνεσή του και αναγνωρίζει ότι η ως άνω προβολή τους για διαφημιστικούς σκοπούς δεν προσβάλει την προσωπικότητά του.

22. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η δημιουργία αρχείου συμμετεχόντων καθώς το μόνο που καταγράφεται είναι ο αριθμός της κάρτας πιστότητας ΑΒ PLUS των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός κάποιου εκ των νικητών σε περίπτωση που στην αίτηση για την απόκτηση της κάρτας πιστότητας AB PLUS έχουν δηλωθεί ψευδή στοιχεία. Κατά την ανάδειξη των νικητών για τη Διοργανώτρια εταιρεία νικητής τεκμαίρεται αυτός που τα στοιχεία του έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση για την απόκτηση της κάρτας πιστότητας AB PLUS. Τα στοιχεία των νικητών τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής των Δώρων.

23. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι ήδη στη συμβολαιογράφο Αλίκη Χριστοδούλου, και ακριβές αντίγραφό τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.bic.gr.

24. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

25. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

26. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αλίκη Χριστοδούλου, Σοφοκλέους αρ. 7-9, τηλ. 210 3319475, και στο www.bic.gr.